(77) 419 50 39Rejestracja

Informacje o Projekcie

RPO+OPO+EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAM REHABILITACJI PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ WYKŁADY WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO KONTAKT

 

Projekt pn: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Polską Grupę Kardiologiczną „Pro Corde” sp. z o.o dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie „Centrum aktywnego starzenia się”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,VIII Osi Priorytetowej – integracja społeczna, Działanie 8.1: Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Projekt realizowany jest przez Polską Grupę Kardiologiczną „Pro Corde”sp. z o.o., w Partnerstwie z następującymi podmiotami:

  1. Optima Medycyna Spółka Akcyjna
  2. Stowarzyszenie Uniwersytetu III wieku w Opolu

Projekt realizowany jest na terenie miasta Opole w siedzibie każdego z Partnerów Projektu, w tym program rehabilitacji prowadzony jest w Domu Medycznym „Pro Corde” w Opolu, przy pl. Piłsudskiego 11A.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej w warunkach domowych i ambulatoryjnych osobom starszym i schorowanym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania osób objętych pomocą.
Rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie. Utworzone w ramach projektu „Centrum aktywnego starzenia się” ma na celu podniesienie sprawności fizycznej Pacjentów, a tym samym zwiększenie ich samodzielności i umożliwienie aktywizacji społecznej. Zaplanowany jest także zakres wsparcia psychologicznego i dietetycznego – poprzez konsultacje indywidualne oraz wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej.

ODBIORCY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego, w wieku powyżej 65. roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizowanej w ramach Projektu rehabilitacji domowej.
Planowana liczba uczestników i uczestniczek objętych wsparciem w ramach Programu: 480 osób.

OPIS PROGRAMU:

W trakcie programu Uczestnik/Uczestniczka zostanie objęty indywidualną specjalistyczną opieką rehabilitacyjną sprawowaną przez lekarza i dedykowanego fizjoterapeutę. Planowane są również konsultacje indywidualne w zakresie wsparcia psychologicznego i dietetycznego, a także wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej.
Więcej informacji o Programie rehabilitacji można znaleźć tutaj: Program Rehabilitacji.

 

Udział w programie jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

 

Ponadto Projekt zakłada utworzenie Wypożyczalni sprzętu telerehabilitacyjnego.
W ramach Projektu przewidziane są następujące zakupy:

  • 20 urządzeń typu mobilne EKG,
  • 60 aparatów telefonicznych z funkcją „przycisku życia” wraz z abonamentem,
  • 5 cykloergometrów.

Termin rzeczowej realizacji Projektu: 2 maja 2017 r. – 30 kwietnia 2017 r.

Wartość Projektu: 1 996 320,00 zł , w tym:

Wartość dofinansowanie: 1 886 522,40 zł, w tym:

Ze środków europejskich: 1 696 872,00 zł,
Ze środków dotacji celowej: 189 650,40 zł,

Wkład własny: 109 797,60 zł.

 

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0062/16

 

 

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.